省庁

No.日本語 – ภาษาญี่ปุ่นタイ語 – ภาษาไทย
1防衛省กระทรวงป้องกันประเทศ
2総務省กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
3法務省กระทรวงยุติธรรม
4外務省กระทรวงการต่างประเทศ
5財務省กระทรวงการคลัง
6文部科学省กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7厚生労働省กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
8農林水産省กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง
9経済産業省กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม
10国土交通省กระทรวงคมนาคม
11環境省กระทรวงสิ่งแวดล้อม
12商務省กระทรวงพาณิชย์
13内務省กระทรวงมหาดไทย
14国防省กระทรวงกลาโหม
15労働省กระทรวงแรงงาน
16文化省กระทรวงวัฒนธรรม
17科学技術省กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18教育省กระทรวงศึกษาธิการ
19厚生省กระทรวงสาธารณสุข
20工業省กระทรวงอุตสาหกรรม
21観光・スポーツ省กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
22社会開発・人間安全保障省กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
23農業・協同組合省(農業省)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24運輸省กระทรวงการข่นส่งและคมนาคม
25天然資源・環境省กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26デジタル経済社会省กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
27エネルギー省กระทรวงพลังงาน

 

 

内閣官房

No.日本語 – ภาษาญี่ปุ่นタイ語 – ภาษาไทย
1総理府次官室สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2内閣官房室สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3事務次官室สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
4大臣室สำนักงานรัฐมนตรี
5次官室สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 

事務局

No.日本語 – ภาษาญี่ปุ่นタイ語 – ภาษาไทย
1消費者保護委員会事務局สำนักงาน(เลขานุการ)คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2総理大臣秘書局สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3国家情報局สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
4予算局สำนักงบประมาณ
5国家安全保障会議事務局สำนักงาน(เลขานุการ)สภาความมั่นคงแห่งชาติ
6内閣法制委員会事務局สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
7文官人事委員会事務局สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8国家経済社会開発委員会事務局สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9国営企業政策委員会事務局สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
10公的債務管理事務局สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
11財政政策局สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
12スポーツ・レクリエーション開発事務局สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
13観光開発事務局สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
14婦人・家族事業事務局สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
15児童・青少年・機会に恵まれない者・身障者・高齢者福祉振興・保護事務局สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
16農地改革事務局สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
17国家農産品・食品規格事務局สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
18農業経済事務局สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
19運輸・交通政策・計画事務局สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
20天然資源・環境政策・計画事務局สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21国家統計事務局สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22エネルギー政策・計画事務局สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
23司法事業事務局สำนักงานกิจการยุติธรรม
24法医学インスティチュート局สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
25麻薬防止取締委員会事務局สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
26保険事務局สำนักงานประกันสังคม
27国家文化委員会事務局สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
28伝統芸術文化事務局สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
29原子力平和利用事務局สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
30食品・薬事委員会事務局สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
31さとうきび・砂糖委員会事務局สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
32工業製品規格事務局สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33産業経済局สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
34投資委員会事務局สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
35広報局กรมประชาสัมพันธ์
36近衛局กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
37理財局กรมธนารักษ์
38主計局กรมบัญชีกลาง
39関税局กรมศุลกากร
40個別物品税局กรมสรรพสามิต
41国税局กรมสรรพากร
42領事局กรมการกงสุล
43儀典局กรมพิธีการทูต
44欧州局กรมยุโรป
45海外技術経済協力局กรมวิเทศสหการ
46国際経済局กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
47条約局กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
48情報局กรมสารนิเทศ
49国際機関局局กรมองค์การระหว่างประเทศ
50米州・南太平洋局กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
51アセアン局กรมอาเซียน
52東アジア局กรมเอเชียตะวันออก
53南アジア・中近東・アフリカ局กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
54社会開発・福祉局กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์)
55灌漑局กรมชลประทาน
56協同組合会計検査局กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
57漁業局กรมประมง
58畜産局กรมปศุสัตว์
59森林局กรมป่าไม้
60土地開発局กรมพัฒนาที่ดิน
61農学局กรมวิชาการเกษตร
62農業振興局กรมส่งเสริมการเกษตร
63協同組合振興局กรมส่งเสริมสหกรณ์
64水運・商船局กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
65陸運局กรมการขนส่งทางบก
66空運局กรมการขนส่งทางอากาศ
67国道局กรมทางหลวง
68僻地国道局กรมทางหลวงชนบท
69汚染管理局กรมควบคุมมลพิษ
70海洋・沿岸資源局กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
71鉱物資源局กรมทรัพยากรธรณี
72水資源局กรมทรัพยากรน้
73地下水資源局กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
74環境振興局กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
75国立公園・野生動植物局กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
76気象局กรมอุตุนิยมวิทยา
77天然燃料局กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
78エネルギー事業局กรมธุรกิจพลังงาน
79代替エネルギー開発・エネルギー保全局กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
80外国貿易局กรมการค้าต่างประเทศ
81内国取引局กรมการค้าภายใน
82保険局กรมการประกันภัย
83貿易交渉局กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
84知的財産局กรมทรัพย์สินทางปัญญา
85商業開発局กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
86輸出振興局กรมส่งเสริมการส่งออก
87統治局กรมการปกครอง
88コミュニティ開発局กรมการพัฒนาชุมชน
89土地局กรมที่ดิน
90防災局กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
91公共土木・都市計画局กรมโยธาธิการและผังเมือง
92地方自治振興局กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
93更正局กรมควบคุมประพฤติ
94権利・自由擁護局กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
95訴訟執行局กรมบังคับคดี
96児童・青少年保護局กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
97刑務局กรมราชทัณฑ์
98特別事件捜査局กรมสอบสวนคดีพิเศษ
99労働技能開発局กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
100労働福祉・保護局กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
101宗教局กรมการศาสนา
102芸術局กรมศิลปากร
103科学サービス局กรมวิทยาศาสตร์บริการ
104医療局กรมการแพทย์
105疾病管理局กรมควบคุมโรค
106タイ伝統医療・オルタナティブ医療開発局กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
107医学局กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
108健康サービス支援局กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
109精神衛生局กรมสุขภาพจิต
110衛生局กรมอนามัย
111工場局กรมโรงงานอุตสาหกรรม
112工業振興局กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
113基礎工業・鉱業局กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
114雇用局กรมการจัดหางาน
115郵便電信局กรมไปรษณีย์โทรเลข